Menu Zamknij

Pożyczka a umowa o pracę.

szybka pozyczka

Charakterystyka prawna umowy o pracę. Pracownik a pracodawca

Kwestie prawne związane z zatrudnieniem reguluje na gruncie polskiego ustawodawstwa – ustawa kodeks pracy. To właśnie ten akt prawny swoją regulacją obejmuje tylko i wyłącznie kwestie związane z nawiązywaniem stosunku pracy, wynagrodzeniem, czasem pracy oraz ogólnie ochroną prawną pozycji zarówno pracownika jak również pracodawcy. Kodeks pracy nie ma w żadnej mierze zastosowania do na przykład stosunków prawnych czy też jakichkolwiek zdarzeń prawnych wynikających z zawarcia umowy o dzieło czy też umowy zlecenia. Zgodnie z treścią art. 22 par. 1 kodeksu pracy, „przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”. Powyższy przepis prawny stanowi ustawową definicję stosunku pracy. Przedmiotowy stosunek pracy powstaje w oparciu o zawartą umowę o pracę pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Najistotniejszymi kwestiami pozostają zawsze te dotyczące wynagrodzenia.

Wniosek pracownika o przyznanie pożyczki gotówkowej

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż pracownik legitymujący się obowiązującą umową o pracę na gruncie kodeksowym korzysta z ochrony prawnej. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie za świadczoną pracę, podlega ubezpieczeniom społecznym. W sytuacji gdy pracownik postanawia wystąpić do banku czy też ewentualnie instytucji pozabankowej z wnioskiem o przyznanie pożyczki gotówkowej, niezbędnym okazuje się spełnienie przez niego określonych prawem wymogów. O czym mowa?

Przedstawienie zaświadczenia o zarobkach z zakładu pracy

W sytuacji gdy pracownik występuje z wnioskiem o przyznanie pożyczki gotówkowej bezpośrednio do banku, zazwyczaj wiąże się to z koniecznością przedłożenia stosownego zaświadczenia o zarobkach z zakładu pracy, w którym pracownik jest zatrudniony (świadczy pracę). Wówczas pracodawca, na prośbę pracownika (ustną lub pisemną) sporządza (niezwłocznie) stosowne zaświadczenie. W takim dokumencie powinno być przedstawione przede wszystkim: dane identyfikacyjne pracownika, dane identyfikacyjne zakładu pracy (obligatoryjnie musi się pojawić oznaczenie numeru identyfikacji podatkowej bądź numer nadany w krajowym rejestrze sądowym), w ramach jakiej umowy pracownik jest zatrudniony w zakładzie pracy (umowa na czas nieokreślony, umowa na czas określony, czy też umowa na okres próbny), od kiedy pracownik jest zatrudniony, w jakim wymiarze czasu pracy (praca zmianowa, praca na cały etat, bądź też praca na część etatu), wysokość wynagrodzenia (brutto bądź netto, ze wskazaniem na przykład wstecz za ostatnie trzy miesiące). Powyższe powinno zostać również opatrzone pieczęcią firmową, oznaczone datą oraz podpisem pracodawcy (ewentualnie osoby upoważnionej przez pracodawcę, na przykład głównej księgowej, specjalisty kadr i płac). Wówczas takie zaświadczenie stanowi dokument, który pracownik może przedłożyć w banku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *